АУБРБ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК

Днес, 17.01.2022г. от 14.00 часа бе проведен видеоконферентен разговор между представители на организации на лечебни заведения за болнична медицинска помощ, в т.ч. университетските, и ръководството на НЗОК, във връзка с финансирането на болничната помощ в условията на криза.

От Асоциацията на университетските болници в РБългария изказваме благодарност на проф. Петко Салчев на ръководството на НЗОК и членовете на Надзорния съвет на НЗОК за това, че осъществиха адекватно финансиране на болничната медицинска помощ за 2021г. в условията на пандемия, както и за взетите нестандартни, но изключително адекватни и целесъобразни действия, гарантиращи болничното лечение на всички български граждани.

Предлагаме на следващия надзорен съвет, проф. Петко Салчев да внесе предложение при изчисляването на средномесечната стойност на бюджетите на лечебните заведения за 2022г. като база да се включат всички реално извършени от НЗОК плащания, включително начислените за месец декември 2020г. средства, авансово платени през същия месец.