РЪКОВОДСТВОТО НА АУБ УЧАСТВА В РАБОТНА СРЕЩА С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРОФ. КОСТАДИН АНГЕЛОВ

По време на срещата председателят на Управителния съвет на Асоциацията проф. Красимир Иванов отбеляза, че с приемането на новия Национален рамков договор (НРД) 2023- 2025 г. се създават правни противоречия, свързани с висококвалифицираните медицински специалисти – асистенти, доценти, професори и ръководители на катедри. Не е възможно те да бъдат включени в Приложение № 1 „Списък на специалистите, работещи по КП/АПр/КПр“, уточни той.

Председателят на Комисията по здравеопазване проф. Костадин Ангелов увери представителите на УС на Асоциацията на университетските болници, че ще направи необходимото за синхронизиране на правните норми в Закона за лечебните заведения. Той пое ангажимент да проведе разговор с председателя на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров и управителя на Националната здравноосигурителна каса Станимир Михайлов за издаване на съвместно указание по прилагането на чл. 290, ал. 1, т. 6 от НРД, в което да се разреши включването на преподавателите към висшите медицински университети в Приложение № 1 „Списък на специалистите, работещи по КП/АПр/КПр“ до законодателното уреждане на възникналия проблем.

Сред темите на разговора бяха затрудненията с финансирането на университетските болници, тежките регионални диспропорции във финансирането на здравната система, както и проблемите в отношенията между университетите и университетските болници. Необходимостта от оптимизирането на нормативната база за обучение на студенти, докторанти и специализанти и тяхното нарочно финансиране също беше обсъдена на срещата.