СРЕЩА НА АСОЦИАЦИЯТА НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ
БОЛНИЦИ С РЪКОВОДСТВОТО НА МЗ

11.01.2015г.

По инициатива на Асоциацията на университетските болници в Република България (АУБ), в УМБАЛ „Александровска”, се състоя среща на ръководството на МЗ с директорите на университетските болници в страната. Повод за срещата бе обсъждането на въпроси и предложения от Асоциацията, свързани с медицинската дейност и финансовия ресурс на университетските лечебни заведения, Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, медицинските стандарти и други.

Асоциацията отправи искане към здравното министерство за особен финансов статут на университетските болници и въвеждане на действащата в света „Методика за относителни тегла на медицински дейности”, на основание, че те са база за специализация на студенти и са болници с трето ниво на компетентност, към които се насочват най-много тежко болни от страната, които допълнително изразходват значително количество средства за лечение.

Министър Москов заяви твърдо желание от страна на министерството за адекватно финансиране на здравеопазването, но призова мениджърите към финансова дисциплина и преоценка на досегашния маниер на изразходване на средства, подчертавайки, че това ще бъде основен приоритет в неговата политика към всички болници. Той обясни, че за лечебни заведения, които имат задължения, ще бъдат изготвени анекси към договорите за управление, в които ще бъдат ясно разписани стриктни правила за отчетност, за ангажименти към финансовото състояние на болницата и към НЕнатрупване на нови задължени. По негови думи, с анексите „собственикът ще има ангажимент към собствеността си”.

В хода на разговора, ръководството на здравното ведомство гарантира, че болниците, които оказват спешна помощ, ще получат 95% спрямо реално заплатената дейност за 2014г., а останалите лечебни заведения - 90%. Заместник министър Бойко Пенков увери болничните мениджъри, че ще имат абсолютна яснота за ресурса, с който разполагат. Той не отрече, че надлимитната дейност, остава за сметка на лечебното заведение, независимо, че тя е реално извършена. Въпреки, че решението на Надзорния съвет на НЗОК е несправедливо, д-р Пенков се обоснова с мотива, че доброто управление е планираното управление. Ръководството на МЗ призова мениджърите и към икономии с предложение за пенсиониране на навършилите пенсионна възраст служители, съкращения на немедицински персонал, изписване на по-евтини лекарства (генерици), където случаят позволява и др.

Със здравния министър и заместниците му бе обсъдена необходимостта от промяна на медицинските стандарти и оптимизиране на изискуемите специалисти, което е в правомощията на ведомството. Стандартите в сегашния си вид не отговарят на изискванията за листи на чакащи, поради заложени количествени критерии за брой преминали болни или операции. Членовете на Асоциацията изразиха безпокойство, че ако се спазят лимитите и изискването за листи на чакащи, това заплашва да се нарушат медицинските стандарти, от там съответно и нивото на компетентност на университетските лечебни заведения.

По отношение на качеството на медицинските услуги, министър Москов сподели, че е в ход изготвянето на критерии за удовлетвореност на пациентите. Въз основа на покриването им от болницата, НЗОК ще сключва или не договор с лечебното заведение или с негова отделна структура. Той подчерта, че тези критерии ще бъдат ясни и обективно прецизирани от „Съюза за добра практика” в лицето на МЗ, ИА „Медицински одит” и НЗОК, и ще представляват кумулативна оценка за качество, в която субективността ще бъде сведена до минимум.

Членовете на АУБ настояха за ясна прогнозируемост на публичните разходи за медикаменти, визирайки онко-лекарствата за домашно лечение, които са в размер на милиони левове, и препоръчаха те да бъдат изведени в доболничната помощ.

В дискусията по Наредба № 1/22.01.2015г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, членовете на Асоциацията настояха за включване на специализиращите лекари в Приложение 1 към списъка на лекарите, които могат да работят по клинични пътеки, и стартовото възнаграждение на специализанта да бъде според КТД на лечебното заведение, а не по фиксирани норми, както е в момента.

На финала, д-р Москов обеща да се запознае подробно с въпросите, които не бяха дискутирани в рамките на срещата, да търси тяхното решение, и да вземе под внимание обсъдените вече предложения на болничните мениджъри. Здравният министър изяви желание да продължи конструктивния диалог с Асоциацията и срещите в този формат да се превърнат в традиция. Той изрази увереност в мощния потенциал на университетските болници за успешното реформиране на здравната система в България и подчерта, че самият той има дългогодишен стаж в университетско лечебно заведение.