Членство

Приемането на нови членове в Асоциацията се решава от Управителния съвет въз основа на подадена молба за членство, съдържаща изрично заявление от кандидата, че приема целите на Асоциацията, съгласен е да работи за тяхното постигане и приема Устава на АУБ. Молбата е придружена със съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние на съответната болница или Решение на Министерски съвет, и решение на управителния орган на съответната болница.

Молбата за приемане на нови членове се раглежда от Управителния съвет в едномесечен срок от постъпването й. Ако лечебното заведение отговаря на законовите разпоредби и Устава на Асоциацията, се приема за пълноправен член след заплащане на встъпителен членски внос.

Можете да изтеглите молбата от тук.