Общо събрание

За АУБ

Общото събрание се състои от всички членове на сдружението, а именно лечебни заведения със статут на университетска болница, който се определя от Министерски съвет.

Общото събрание избира председател на Асоциацията, приема основните насоки и програми за дейността на Асоциацията, приема бюджет на Асоциацията, взема решения относно дължимостта и размера на членския внос на членовете на Асоциацията, приема, изменя и допълва Устава на Асоциацията, както и други дейности, съгласно изискванията на закона.

Управителният съвет се избира от Общото събрание и се състои от председател и четирима членове – лечебни заведения.

Членове на Управителния съвет са следните лечебни заведения:

УМБАЛ „Александровска” ЕАД – гр. София
УМБАЛ „Проф. Стоян Киркович” ЕАД – гр. Стара Загора
УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив
УБ „Лозенец” – гр. София