Устав

За АУБ

УСТАВ
НА АСОЦИАЦИЯТА НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ БОЛНИЦИ
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

СТАТУТ, НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл. 1. (1) Асоциацията на университетските болници в Република България, е независима, доброволна, неполитическа организация, която обединява своите членове - университетски болници за активно лечение, за осъществяване на дейност в частна полза.

(2) Асоциацията е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел. То не отговаря за задълженията на членовете си и членовете му не отговарят за задълженията на Асоциацията.

Чл. 2. (1) Наименование: АСОЦИАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ БОЛНИЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, което за краткост ще се нарича по-нататък в Устава „Асоциацията” или „АУБРБ”.

(2) Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Св. Георги Софийски 1, тел. 02/951 69 96.

(3) Всяко писмено изявление от името на Асоциацията съдържа - наименованието, седалището, адреса и данни за регистрацията, включително и БУЛСТАТ номер.

(4) Асоциацията има свой печат.

Чл. 3. Асоциацията може да членува в други сродни национални и международни асоциации.

Чл. 4. АУБРБ се създава и управлява въз основа на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и осъществява своята дейност в съответствие със законите на страната, устава и решенията на управителните си органи.

Чл. 5. Асоциацията се създава за неопределен срок. Сътрудничи си с държавни, обществени и други организации, които имат сходни с нейните цели, и биха подпомогнали реализирането им.

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ЦЕЛИ НА АСОЦИАЦИЯТА

Чл. 6. Асоциацията има за цел да подпомага, обединява и координира цялостната дейност на своите членове в защита на техните законни интереси, както и активно да съдейства за по-нататъшното успешно реформиране на здравеопазването в България и за постигане на по-високо качество на предлаганите медицински услуги и повишаване на качеството на университетското образование.

Чл. 7. За постигане на тези цели, Асоциацията си поставя следните задачи, постигайки ги чрез следните средства :

 1. Представя членовете на Асоциацията и защитава техните права и законните им интереси пред държавни и други институции и юридически лица.
 2. Осъществяване на взаимопомощ и взаимодействие с други организации в страната и чужбина.
 3. Координиране дейността на членовете на АУБРБ във връзка с правилното прилагане и спазване на законите на страната в областта на здравеопазването и университетското образование.
 4. Изготвяне и депозиране на предложения за законодателни промени, чрез извършване на допустими от закона процесуални действия отправени до съответните органи и лица, имащи право да сезират законодателния орган.
 5. Изготвяне на програми за реализиране на социална, учебно-методична, консултативна, финансова и организационна дейност на членовете на Асоциацията в сътрудничество с Министерство на здравеопазването, Висшите учебни заведения и други институции и организации.
 6. Съдействие на своите членове при изработването на позиция във взаимоотношенията с Министерство на здравеопазването, Висши учебни заведения и други институции и организации по проблеми пряко свързани с основната дейност на членовете и рамкови споразумения.
 7. Съдействие на своите членове при изработването на позиция и предложения за участия в регионални, национални и международни програми и рамкови споразумения пряко свързани с основната дейност на членовете.
 8. Организиране набирането и разпространението на идеи, опит и познания в сферата на здравеопазването, предоставянето на медицински услуги и на медицинската наука.
 9. Предоставяне на техническа и консултативна помощ и по въпроси от правен, финансов и управленски характер.
 10. Организиране, финансиране, координиране и предоставяне на методическа помощ за осъществяване на съвместни дейности и участия в регионални, национални и международни семинари, конференции, симпозиуми и други подходящи инициативи по въпросите и проблемите на здравеопазването и на образованието в университетските болници.
 11. Популяризиране дейността на Асоциацията и на нейните членове.
 12. Осъществяване и поддържане на връзки със средствата за масово осведомяване и провеждане на действия за запознаване на обществеността с възможностите, проблемите и перспективите за развитие и реформиране на здравеопазването в България.

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 8. (1) Членуването в Асоциацията е доброволно. Членове на АУБРБ могат да бъдат само юридически лица, лечебни заведения за болнична помощ, които са създадени по Търговския закон и по Закона за кооперациите, и/или с решение на Министерски съвет, както и като дружества по законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и са определени с решение на Министерски съвет за университетски болници в Република България, приемат целите на Асоциацията, настоящия Устав и плащат членски внос.

(2) Всеки член на Асоциацията се представлява от законния представител на университетската болница или определен от него пълномощник и има право да :

 1. Участва в управлението на Асоциацията;
 2. Участва пълноправно в работата на висшия орган на Асоциацията, в подготовката и приемането на неговите решения, да внася свои предложения и искания за разглеждането им;
 3. Представлява и защитава интересите си, да избира органи на управление на Асоциацията и бъде информиран за дейността й;
 4. Получава методична помощ и консултации по интересуващи го проблеми от правно, финансово и управленско естество;
 5. Получава морална, материална и финансова помощ съобразно възможностите на АУБРБ и да използва базата й;
 6. Напусне доброволно Асоциацията, като подаде молба чрез Председателя до Управителния съвет.

(3) Всеки член е задължен да :

 1. Спазва настоящия Устав, решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
 2. Провежда общата политика на Асоциацията, и да подпомага изпълнението на взетите решения;
 3. Съдейства за постигане на целите на Асоциацията;
 4. Не използва по какъвто и да е начин Асоциацията за цели, противоречащи на Устава и на закона;
 5. Заплати встъпителен членски внос и да внася редовно членския си внос в размер и в срокове определени от Общото събрание;
 6. Осъществява солидарни действия с другите членове на Асоциацията въз основа на взетите решения на органите на управление;
 7. Съобразява дейността си с решенията на Общото събрание и Управителния съвет.

(4) Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване членството.

Чл. 9. (1) Приемането на нови членове в Асоциацията се решава от Управителния съвет въз основа на: молба за членство, съдържаща изрично заявление, че приемат целите на Асоциацията, съгласни са да работят за тяхното постигане и приемат този Устав, придружена със съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние на съответната болница и решение на управителния орган на съответната болница.

(2) Кандидатите за нови членове на АУБРБ, трябва да отговарят на изискванията на този устав.

(3) Молбата за приемане на нови членове се раглежда от Управителния съвет в едномесечен срок от постъпването й, ако отговарят на законовите разпоредби и устава на Асоциацията се приемат за пълноправни членове.

(4) Отказът на УС за приемане може да се обжалва пред Общото събрание на Асоциацията. Решението на Общото събрание поражда действия при приемане от датата на молбата, а при отказ от датата на събранието.

Чл. 10. Членството в Асоциацията се прекратява :

 1. С молба до Управителния съвет за доброволно напускане;
 2. С прекратяване на Асоциацията;
 3. С изключването;
 4. Със заличаване на члена от Търговския регистър;
 5. При промяна на статута, изразяваща се в отпадане на качеството- университетска болница;
 6. При отпадане поради невнасяне на членски внос или системно неучастие в дейността на Асоциацията.

Чл. 11. (1) Член на АУБРБ се изключва с мотивирано решение на Управителния съвет в следните случаи :

 1. При системно нарушаване на Устава.
 2. Когато с действията и поведението си уронва престижа и доброто име на Асоциацията.

(2) Управителния съвет за изключване подлежи на обжалване пред Общото събрание на Асоциацията в едномесечен срок от получаване на писменото съобщение за това.

 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 12. За ръководство и координиране дейността на Асоциацията на национално ниво се създават следните органи на управление :

а) Общо събрание - върховен орган за управление на Асоциацията;

б) Управителен съвет;

Чл. 13. Общото събрание се състои от всички членове.

Чл. 14. Общото събрание има следните права :

 1. Изменя и допълва Устава на Асоциацията;
 2. Приема други вътрешни актове;
 3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
 4. Избира Председател като един и същи Председател не може да бъде избиран повече от два последователни мандата;
 5. Избира и освобождава членовете на контролно-ревизионната комисия;
 6. Взема решение за преобразуване и прекратяване на Асоциацията;
 7. Приема основните насоки и програми за дейността на Асоциацията;
 8. Приема бюджет на Асоциацията;
 9. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;
 10. Приема отчет за дейността на Управителния съвет;
 11. Отменя решения на Управителния съвет, които противоречат на законите, устава и други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Асоциацията;
 12. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Асоциацията;
 13. Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава;
 14. Взема решение за откриване и закриване на клонове;
 15. Взема решение за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, необходими за осъществяване на дейността на Асоциацията;
 16. Взема решение за учредяване или участие в други организации;
 17. Взема решение за създаване на парични фондове със средства на Асоциацията и реда за използването им.

(2) Правата по т. 1, 3, 6, 8, 10 и 11 не могат да се възлагат за разглеждане на другите органи на Асоциацията.

(3) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

Чл. 15. (1) Общото събрание се свиква най-малко два пъти годишно от УС или от Контролно-ревизионната комисия, или по писмено искане на 1/3 от членовете на Асоциацията в населеното място, където се намира седалището й. Ако в последния случай, УС в едномесечен срок не отправи писмена покана за свикване на ОС, то се

свиква от съда по регистрация на Асоциацията, по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(2) Общото събрание се свиква с писмена покана, изпратена до всички членове, най-малко една седмица преди определената дата на събранието. В поканата се посочва деня, часа, мястото и дневния ред за провеждане на събранието и по чия инициатива то се свиква.

Чл. 16. (1) ОС е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум, то се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и се смята законно, колкото и членове да са се явили на него. В хипотезата на предходното изречение, не могат да вземат решения по въпроси, които не са били предварително оповестени в дневния ред.

(2) Заседанието се ръководи от Председателя на Асоциацията. За заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от Председателя и протоколчика.

Чл. 17. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите, с явно гласуване, като всеки представител има право на един глас.

Чл. 18. Решенията за изменения на Устава, прекратяване дейността на Асоциацията или преобразуването й се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове или упълномощени техни представители.

Чл. 19. (отм.)

Чл. 20. (1) Между Общите събрания, дейността на Асоциацията се ръководи-от Управителен съвет, който се състои от петима члена. УС избира от своя състав секретар.

(2) Членове на УС могат да бъдат само юридически лица-Университетски болници , с изключение на Председателя на УС.

(3) Мандатът на УС е 3 години.

(4) Председателят на УС се избира по реда на чл. 23 от настоящия Устав.

(5) Членовете на УС се представляват от законния представител на съответната Университетска болница-член на УС или изрично упълномощено от законния представител лице.

(6) В срок от 14 дни от промяната на законния представител на член на УС, се свиква Общо събрание, което разглежда състава на управителния съвет и има право да промени състава му.

Чл. 21. (1) Правомощия на УС :

 1. Управлява Асоциацията;
 2. Осигурява изпълнението на решенията на ОС;
 3. Свиква редовни или извънредни Общи събрания;
 4. Разпорежда се с имуществото на Асоциацията;
 5. Подготвя и внася в ОС проект за бюджета;
 6. Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на Асоциацията
 7. Определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията и носи отговорност за това;
 8. Взема решения за приемане на членове и прекратяване на членство в Асоциацията. Създава и други помощни органи на Асоциацията и приема правилници за тяхната организация и дейност;
 9. Определя емблемата и печатът на Асоциацията, които се одобряват от Общото събрание;
 10. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не следва да се взимат от друг орган.

(2) До избиране на нов УС, старият УС продължава да изпълнява своите функции.

Чл. 22. (1) Управителният съвет се свиква на заседание поне един път на два месеца. Свикването се извършва с покана, която се връчват лично срещу подпис или се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път на посочен от законния представител на университеската болница електронен адрес, като в последния случай се изисква задължително потвърждаване от страна на получателя, че поканата е получена. Поканата се изпраща не по-късно от 7 дни преди датата на заседанието от Председателя на Асоциацията до всеки от членовете на Управителния съвет и в нея се посочва датата, часа, мястото и дневния ред за заседанието. Председателят е длъжен да свиква заседание на Управителния съвет при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако Председателят не свика заседание в седмичен срок, то може да се свика от всеки от заинтересованите членове на УС. При отсъствие на Председателя, заседанието се води от секретаря.

(2) УС може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(3) Присъстващо е и лице, което има двустранна телефонна връзка или друга връзка, гарантиращо установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член на УС се удостоверява в протокола от водещия заседанието.

(4) УС може да взема решение и без да бъде проведено заседание, ако протоколът от взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на съвета.

(5) Решенията се взимат с мнозинство от присъстващите, а решенията за преобразуване, ликвидация или разпореждане с имуществото - с мнозинство от всички членове.

(6) При наличие на равен брой гласове, гласът на Председателя е решаващ.

Чл. 23. Председателят на Асоциацията е физическо лице, което участва в орган на управление на член на Асоциацията и се избира от Общото събрание. Същият има следните правомощия :

 1. Представлява лично или чрез упълномощен от него член на УС Асоциацията пред държавни и обществени институции, други сдружения в страната и чужбина, дружества, частни лица и др.
 2. Ръководи дейността на УС и председателства неговите заседания
 3. Разпорежда се с финансовите средства на АУБРБ.
 4. Сключва трудови и граждански договори с работещи в АУБРБ и с трети лица след одобрение от УС.
 5. Свиква заседания на УС.

Чл. 24. (1) Правомощията на Председателя се прекратяват предсрочно при :

 1. Подаване на заявление за прекратяване пред Общото събрание.
 2. При смърт или при възникване на обстоятелства, препятстващи членството в АУБРБ.

(2) При предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя до избирането на нов Председател функциите му се изпълняват от упълномощен от УС негов член.

Чл. 25. (1) Контролно-ревизионна комисия се състои от трима членове и се избира от ОС.

(2) Членовете на Контролно-ревизионната комисия (КРК) не могат да бъдат членове на УС.

(3) КРК следи за изпълнението на настоящия Устав и финансовата дейност на УС.

(4) КРК може да свиква ОС и се отчита пред ОС.

Чл. 26. Решенията на органите на Асоциацията, които са взети в противоречие със закона, Устава или предишно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред същото, по искане на заинтересованите членове или негов орган, отправено в седемдневен срок от узнаването им, но не по-късно от 30 (тридесет) дни от датата на вземане на решението.

 

РАЗДЕЛ ПЕТИ

ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 27. (1) Финансовите средства на Асоциацията се събират от встъпителни вноски, членски внос, дарения, завещания, помощи, спонсориране, реализация на печатни материали и знаци на Асоциацията, както и от други съобразени със закона.

(2) /Отм. с Решение на ОС от 17.04.2009г./

(3) Всички приходи се използват за самоиздръжка, за организиране и осъществяване целите на Асоциацията. АУБРБ има пълна самостоятелност при разпореждането със собствените си средства, включително валутни по утвърден от ОС бюджет за всяка календарна година.

(4) Средствата и имуществото на Асоциацията могат да бъдат изпалзвани само за цели, съответстващи на Устава.

 

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

ЧЛЕНСКИ ВНОС, ИМУЩЕСТВО

Чл. 28. (1) Членовете на АУБАЛ плащат встъпителен членски внос в размер на

2000 (две хиляди) лева.

(2) Членовете на АУБАЛ плащат годишен членски внос в размер и срокове, определени с решение на Общото събрание.

(3) Срокът за плащане на годишния членски внос за годината на регистрация на Асоциацията е един месец след съдебната регистрация, а за всяка следваща година - най- късно до 31 март на годината, за която се дължи.

Чл. 29. (1) Имуществото на Асоциацията се състои от пари, вещни права, права върху интелектуална собственост, ноу-хау и всички други права, които законодателството допуска да бъдат елементи от имуществото на юридическо лице с нестопаснка цел.

(2) Паричните средства на Асоциацията се съхраняват в банкови сметки.

 

РАЗДЕЛ СЕДМИ

СИМВОЛИ И ЗНАЦИ

Чл. 30. (1) Асоциацията има емблема и печат.

(2) Общото събрание, по предложение на Управителния съвет, одобрява с решение емблемата на Асоциацията и печата.

(3) Общото събрание може да одобри и други символи на Асоциацията, предложени от Управителния съвет.

Чл. 31. Печатът е кръгъл с надпис „АСОЦИАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ БОЛНИЦИ В Р. БЪЛГАРИЯ”.

Чл. 32. Емблемата и печатът на Асоциацията се регистрират съгласно изискванията на законите в страната.

 

РАЗДЕЛ ОСМИ

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА АУБАЛ

Чл. 33. (1) Прекратяване на Асоциацията се извършва :

 1. С решение на ОС;
 2. С решение на Градския (Окръжен) съд по седалище на Асоциацията, когато не е учредено по законния ред, извършва дейност противоречаща           на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави.
 3. С решение на Градския (Окръжен) съд по седалище на Асоциацията, когато същата е обявена в несъстоятелност.

(2) Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици..

(3) В случаите на ал. 1, т. 2 или т. 3, прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

Чл. 34. (1) При прекратяване на Асоциацията се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от УС или от определено от него лице.

(3) Ако ликвидаторът не е определен по реда на предходната алинея, той се определя от Окръжния съд по седалището на Асоциацията.

(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредите на Търговския закон.

Чл. 35. Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава от ОС. Ако решението не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.

Чл. 36. След разпределяне на имуществото ликвидатора е длъжен да поиска заличаване вписването на Асоциацията от Градския (Окръжен) съд по регистрацията.

 

РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 37. За неуредените от Устава въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият Устав е изменен на Общо събрание състояло се на 19.09.2014 г.

Уставът е съставен в два еднообразни екземпляра - единия за Софийски градски съд, а другия за Асоциацията.