Цели

За АУБ

• Представя членовете на Асоциацията и защитава техните права и законните им интереси пред държавни и други институции и юридически лица.
• Осъществяване на взаимопомощ и взаимодействие с други организации в страната и чужбина.
• Координиране дейността на членовете на Асоциацията във връзка с правилното прилагане и спазване на законите на страната в областта на здравеопазването и университетското образование.
• Изготвяне и депозиране на предложения за законодателни промени, чрез извършване на допустими от закона процесуални действия, отправени до съответните органи и лица, имащи право да сезират законодателния орган.
• Изготвяне на програми за реализиране на социална, учебно-методична, консултативна, финансова и организационна дейност на членовете на Асоциацията в сътрудничество с Министерство на здравеопазването, висшите учебни заведения и други институции и организации.
• Съдействие на членовете на Асоциацията при изработването на позиция във взаимоотношенията с министерство на здравеопазването, висши учебни заведения и други институции и организации по проблеми пряко свързани с основната дейност на членовете и рамкови споразумения.
• Съдействие на членовете на Асоциацията при изработването на позиция и предложения за участия в регионални, национални и международни програми и рамкови споразумения пряко свързани с основната дейност на членовете.
• Организиране разпространението на идеи, опит и познания в сферата на здравеопазването, предоставянето на медицински услуги и в научната сфера.
• Предоставяне на техническа и консултативна помощ и по въпроси от правен, финансов и управленски характер.
• Организиране, финансиране, координиране и предоставяне на методическа помощ за осъществяване на съвместни дейности и участия в регионални, национални и международни семинари, конференции, симпозиуми и други подходящи инициативи по въпросите и проблемите на здравеопазването и на образованието в университетските болници.
• Популяризиране дейността, позициите и членовете на Асоциацията.
• Осъществяване и поддържане на връзки с медиите за запознаване на широката общественост с възможностите, проблемите и перспективите за развитие и реформиране на здравеопазването в България.